Kliknij, aby zobaczyć więcej produktów.
Nie znaleziono żadnych produktów.
0

REGULAMIN PROMOCJI „Raty dla Ciebie 080 z Bonem”

REGULAMIN PROMOCJI „Raty dla Ciebie 080 z Bonem”

1. Kto jest organizatorem Promocji?

Organizatorem akcji sprzedaży premiowej „Raty dla Ciebie 080 z Bonem” (dalej: „Promocja”) jest Credit Agricole Bank Polska S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Legnickiej 48 bud. C-D, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000039887 przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy (wpłacony w całości): 876 833 400 zł, NIP: 657-008-22-74, REGON: 290513140 (dalej: „Bank”).

2. Jakie pojęcia stosujemy w tym Regulaminie?

a. Kredyt objęty Promocją – kredyt na zakup towarów/usług udzielony przez Bank na podstawie Umowy kredytu na zakup towarów/usług sporządzonej w Sklepie w ofercie „Raty dla Ciebie 080 z Bonem” z oprocentowaniem stałym 7,2%, ze spłatą rozłożoną na od 12 do 36 miesięcznych rat (oznaczonej numerem 1028338), dla której został wyznaczony następujący Przykład Reprezentatywny: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 18,86%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 3 000 zł, całkowita kwota do zapłaty 3 335,93 zł, oprocentowanie stałe 7,20%, całkowity koszt kredytu 335,93 zł (w tym: prowizja 190,50 zł, odsetki 145,43 zł), 13 miesięcznych równych rat w wysokości 238,28 zł oraz ostatnia rata wyrównawcza w wysokości 238,29 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 23.07.2020 na reprezentatywnym przykładzie.

b. Premia – eKarta prezentowa Empik o wartości 50 zł za każdy pełny 1 000 zł wartości Kredytu netto, jednak nie wyższej niż 250 zł, przekazywana Uczestnikowi przez Bank po spełnieniu warunków określonych w tym Regulaminie. Premia ma postać kodu złożonego z cyfr/liter, który umożliwia płatność za zakupy dokonywane w sieci salonów Empik oraz na www.empik.com do wartości eKarty.

c. Promocja – sprzedaż premiowa „Raty dla Ciebie 080 z Bonem” objęta niniejszym Regulaminem.

d. Regulamin – niniejszy regulamin.

e. Sklep uczestniczący w Promocji – sklep, w którym Bank udostępnił sprzedaż Kredytu objętego Promocją.

f. Uczestnik – klient, który spełni warunki Regulaminu.

3. Kiedy obowiązuje Promocja?

Promocja obowiązuje od 6 sierpnia 2020r. do 30 września 2020r. lub do wyczerpania puli 1 500 nagród.

4. Gdzie można skorzystać z Promocji?

Promocja obowiązuje w wybranych Sklepach uczestniczących w Promocji, w których Bank udostępnił sprzedaż Kredytu objętego Promocją. Informacja o dostępności oferty znajduje się na stronach wybranych Partnerów, z którymi współpracuje Bank.

5. Do kogo Bank kieruje Promocję?

Uczestnikiem Promocji może być osoba fizyczna, która w okresie obowiązywania Promocji zawrze z Bankiem umowę Kredytu objętego promocją na zakup towarów/usług w Sklepie uczestniczącym w Promocji.

6. Jak działa Promocja?

1) Aby wziąć udział w Promocji należy dokonać zakupu towaru/usługi w Sklepie uczestniczącym w Promocji oraz zawrzeć z Bankiem, w związku z tym zakupem, umowę Kredytu objętego Promocją na zakup towarów/usług. Skorzystanie przez Klienta z oferty wskazanej w pkt 2 lit a. jest równoznaczne z przystąpieniem do Promocji.

2) W ciągu 21 dni od zawarcia Umowy Kredytu objętego Promocją Uczestnik otrzyma w formie wiadomości SMS na numer telefonu podany w Umowie Kredytu (Karta Klienta) Premię w postaci eKarty o wartości 50 zł za każdy pełny 1 000 zł wartości Kredytu netto, jednak nie wyższej niż 250 zł (przy zawarciu jednej Umowy kredytu).

3) Odstąpienie od Kredytu powoduje wykluczenie z udziału w Promocji.

4) Uczestnik Promocji może wielokrotnie brać udział w Promocji, jednakże każdorazowo musi spełnić wszystkie warunki Promocji zawarte w Regulaminie.

7. Jak opodatkowana jest Premia?

1) Wartość Premii jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art.21 ust.1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2) Sprzedaż premiowa przeznaczona jest dla konsumentów, jednak w przypadku uzyskania nagrody przez Uczestników będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, wartość świadczenia stanowi przychód z prowadzonej działalności gospodarczej i podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych.

8. Jak złożyć Reklamację?

1) Uczestnik może złożyć reklamację:

a) pisemnie – listem na adres Banku,

b) osobiście w placówce Banku (ustnie lub pisemnie),

c) telefonicznie pod numerami: 801 330 033 (koszt zgodny z taryfą operatora),

d) na formularzu, który znajduje się na stronie internetowej Banku,

e) za pomocą Poczty CA24 dostępnej w Serwisie internetowym CA24.

2) Bank na wniosek Uczestnika potwierdza złożenie reklamacji.

3) Bank informuje Uczestnika o wyniku rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji.

4) Jeśli Bank - w szczególnie skomplikowanym przypadku – nie może rozpatrzyć reklamacji w tym terminie, informuje o przyczynie opóźnienia i przewidywanym terminie odpowiedzi. Termin ten nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania przez Bank reklamacji.

5) Bank odpowiada na reklamację na piśmie lub na innym trwałym nośniku, przy czym pocztą elektroniczną wyłącznie na wniosek Uczestnika.

6) Uczestnik może odwołać się od decyzji Banku w taki sam sposób, w jaki może złożyć reklamację. Zależy nam, żeby szybko rozpatrzyć reklamację. Dlatego zalecamy, aby Uczestnik złożył reklamację:

a) niezwłocznie,

b) w formie pisemnej i podpisał ją,

c) zamieścił w treści: 

imię i nazwiskonumer PESEL lub numer dokumentu tożsamości, opis, czego dotyczy reklamacja (np. produkt, usługa, promocja), w przypadku poniesienia szkody - określenie oczekiwań.

Opis procesu obsługi reklamacji oraz obowiązujące w tym zakresie w Banku zasady są zamieszczone na stronie internetowej Banku.

7) Uczestnik może skorzystać z pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich z Bankiem przed:

a) Arbitrem Bankowym (strona internetowa: https://zbp.pl/dla-konsumentow/arbiterbankowy/dzialalnosc),

b) Sądem Polubownym przy Komisji Nadzoru Finansowego (strona internetowa: https://www.knf.gov.pl/dla_konsumenta/sad_polubowny),

c) Rzecznikiem Finansowym (strona internetowa: https://rf.gov.pl/),

d) Powiatowym lub Miejskim Rzecznikiem Konsumentów. Zasady postępowania są określone w regulaminach tych instytucji, dostępnych na ich stronach internetowych.

8) Uczestnik może wystąpić z powództwem do właściwego sądu powszechnego.

9) Bank podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego, a w sprawach konsumentów Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 

9. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

1) Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest Credit Agricole Bank Polska S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Legnickiej 48 bud. C-D.

2) Informacje o ochronie danych osobowych znajdziesz na stronie www.credit-agricole.pl/rodo.

10. Informacje końcowe

1) Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora, w Sklepach uczestniczących w Promocji oraz pod adresem www.credit-agricole.pl/raty-dla-ciebie-bon1.

2) Zasady udzielenia Kredytu, wysokość opłat i prowizji są określone w Umowie kredytu na zakup towarów/usług oraz Tabeli Opłat i Prowizji dla czynności związanych z obsługą kredytów udzielanych na zakup towarów/usług.

3) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub nie doręczeniem Premii spowodowanym podaniem przez Uczestnika błędnego numeru telefonu.

Menu

Ustawienia

Kliknij, aby zobaczyć więcej produktów.
Nie znaleziono żadnych produktów.

Stwórz darmowe konto, aby zapisywać ulubione produkty.

Zaloguj się

Utwórz bezpłatne konto, aby korzystać z listy życzeń.

Zaloguj się