Filtruj
Menu
Kliknij, aby zobaczyć więcej produktów.
Nie znaleziono żadnych produktów.

Regulamin sklepu internetowego www.witek.pl

Regulamin sklepu internetowego www.witek.pl – obowiązuje do umów zawartych od dnia 1 stycznia 2023 r.

I. Postanowienia ogólne

II. Definicje

III. Rodzaj i zakres usług elektronicznych

IV. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych

V. Warunki zawierania umów sprzedaży

VI. Sposoby płatności oraz obowiązki informacyjne

VII. Koszt, termin i sposoby dostawy

VIII. Warunki rozwiązania umów o świadczenie usług elektronicznych

IX. Gwarancja produktu

X. Tryb postępowania reklamacyjnego

XI. Prawo odstąpienia od umowy

XII. Dane osobowe

XIII. Newsletter

XIV. Własność intelektualna

XV. Postanowienia dotyczące przedsiębiorców (B2B)

XVI. Postanowienia końcowe

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep internetowy działający pod adresem www.witek.pl prowadzony jest przez WITEK HOME Sp. z o.o., adres miejsca wykonywania działalności: ul. Handlowców 12, 32-085 Modlniczka, adres do doręczeń: ul. Handlowców 12, 32-085 Modlniczka, NIP: 9452187504, REGON: 362842460, adres poczty elektronicznej (e-mail): kontakt@witek.pl , tel. 12 626 62 62, fax: 12 626 63 63 

2. Sklep www.witek.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

3. Regulamin określa w szczególności rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep www.witek.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz Umów Sprzedaży Produktu, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

4. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Sklepu www.witek.pl, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

5. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.

6. Sklep www.witek.pl prowadzi sprzedaż detaliczną oraz hurtową Produktów artykułów wyposażenia wnętrz, w tym w szczególności : mebli , oświetlenia , porcelany , szkła, ceramiki, tekstyliów, artykułów dekoracyjnych , w tym także Towarów na Zamówienie - za pośrednictwem sieci Internet na terenie Polski oraz w innych krajach Unii Europejskiej.

7. Produkty oferowane w Sklepie są nowe, wolne od wad prawnych i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

8. Sprzedawca wskazuje, że zdjęcia prezentowanych Produktów na stronie internetowej www.witek.pl mogą się różnić od rzeczywistego wyglądu Produktów w zależności od specyfikacji, parametrów i indywidualnych ustawień sprzętu elektronicznego Klienta. 

9. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy Produktów, nazwy firm i ich logo użyte na stronie internetowej Sklepu pod adresem www.witek.pl należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej Sklepu pod adresem www.witek.pl użyte są w celach informacyjnych.

10. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827), Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego. 

II. DEFINICJE

1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny na stronie internetowej www.witek.pl umożliwiający utworzenie Konta.

3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny na stronie internetowej www.witek.pl umożliwiający złożenie Zamówienia.

4. KONSUMENT – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, które dokonują z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, a także osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej .

5. KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

6. KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach.

7. TOWAR NA ZAMÓWIENIE – produkty, w postaci towarów nieprefabrykowanych, wyprodukowanych według specyfikacji Konsumenta lub służących zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, niepochodzących ze stanów magazynowych Sprzedawcy, oznaczone na stronie internetowej www.witek.pl, jako towar wykonywany na indywidualne zamówienie Klienta.

8. REGULAMIN - niniejszy regulamin Sklepu.

9. SKLEP - Sklep internetowy Usługodawcy działający pod adresem www.witek.pl

10. SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA – WITEK HOME Sp. z o.o., adres miejsca wykonywania działalności: ul. Handlowców 12, 32-085 Modlniczka, adres do doręczeń: ul. Handlowców 12, 32-085 Modlniczka, NIP: 9452187504, REGON: 362842460.

11. PRODUKT – dostępny w Sklepie  towar albo usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

12. UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.

13. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.

14. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu.

15. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

16. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy, dotyczących Produktów dostępnych w Sklepie.

17. PRZEDSIĘBIORCA - osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą oraz osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że ma ona dla tej osoby charakter zawodowy, wynikający w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

III. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak: 

a) zawieranie Umów Sprzedaży Produktu,

b) prowadzenie Konta w Sklepie,

c) korzystanie z Newslettera.

2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców w Sklepie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie, ustawie o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

3. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej Sklepu treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Sklepu i prezentowanych w nim materiałów.

IV. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III pkt. 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.

2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta: 

a) umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie zawierana jest na czas nieoznaczony.

b) umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.

c) umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.

3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: 

a) komputer, telefon lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu,

b) dostęp do poczty elektronicznej,

c) przeglądarka internetowa,

d) włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

4. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

5. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

7. Usługobiorca:

a) nie może korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać swojego Konta innym osobom, z wyjątkiem udostępnienia Konta osobom należycie umocowanym przez Usługobiorcę do działania w jego imieniu;

b) bezwzględnie powinien zachować w tajemnicy login oraz hasło do Konta;

c) nie może przenosić praw do Konta na osoby trzecie.

8. W przypadku, gdy Usługobiorcą jest osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych do korzystania z usług określonych w rozdziale III pkt. 1 nin. Regulaminu, konieczna jest zgoda przedstawiciela ustawowego, zaś w przypadku, gdy Usługobiorcą jest osoba fizyczna nieposiadająca zdolności do czynności prawnych musi być ona reprezentowana przez przedstawiciela ustawowego. WITEK HOME zastrzega sobie prawo do żądania potwierdzenia ww. zgody bądź faktu reprezentowania przez przedstawiciela ustawowego.

V. WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW SPRZEDAŻY

1. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie.

2. W przypadku niedostępności części lub wszystkich Produktów składających się na Zamówienie, Klient jest informowany o tym drogą mailową lub telefonicznie i proszony o decyzję w sprawie dalszej realizacji (anulowanie Zamówienia, zrealizowanie bez brakujących Produktów, dłuższe oczekiwanie na realizację, wybór innego Produktu na miejsce brakującego).

3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu podana jest w złotych polskich (PLN) i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki. Cena nie zawiera kosztów dostawy. 

4. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia. 

5. Produkty w promocji (wyprzedaży) posiadają limitowaną liczbę sztuk i Zamówienia na nie będą realizowane według kolejności ich wpływania aż do wyczerpania się zapasów danego Produktu.

6. Sprzedawca w każdym przypadku informowania o obniżeniu ceny Produktu obok informacji o obniżonej cenie uwidacznia również informację o najniższej cenie tego Produktu, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki.

7. Ceny w sklepie internetowym www.witek.pl mogą różnić się od cen w sklepach stacjonarnych Witek Home.

8. Ceny promocyjne oraz akcje rabatowe opublikowane w sklepie internetowym www.witek.pl mogą różnić się od tych w sklepach stacjonarnych Witek Home, chyba że regulamin akcji promocyjnej lub rabatowej stanowi inaczej.

9. W celu złożenia Zamówienia, Klient nie ma obowiązku rejestracji Konta w Sklepie.

10. Zamówienia można składać:

a) poprzez witrynę internetową za pomocą Formularza Zamówień (Sklep www.witek.pl) – 24 godziny na dobę przez cały rok.

b) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@witek.pl   

c) telefoniczne pod numerem telefonu: 12 626 62 62 .

11. Sklep realizuje Zamówienia złożone od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Sklepu tj. od 8:30 do 16:30. Zamówienia złożone w Dni Robocze po godz. 14:00 oraz w soboty, niedziele oraz święta, będą rozpatrywane następnego Dnia Roboczego.

12. Zawarcie Umowy Sprzedaży.

a) Do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta, Zamówienia, o którym mowa w ust. 1 zd. 2, udostępnionymi przez Sprzedawcę sposobami, a także akceptacja niniejszego Regulaminu. Akceptacja niniejszego Regulaminu, oznacza, że Klient został zapoznany przez Sprzedawcę z informacjami, o których mowa w lit. c) pkt 5-19 poniżej. W przypadku składania zamówień przez Klienta drogą telefoniczną lub e-mailową Sprzedawca podaje informacje, o których mowa w lit. c) poniżej drogą elektroniczną przesyłając Klientowi jednocześnie link do niniejszego Regulaminu i po akceptacji Regulaminu przez Klienta potwierdza przyjęcie konkretnego zamówienia telefonicznego lub e-mailowego zgodnie z lit. b) poniżej.

b) Po złożeniu Zamówienia i akceptacji Regulaminu, Sprzedawca, niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie w formie wiadomości e-mail jednocześnie przyjmując Zamówienie, co powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem. 

c) Najpóźniej w chwili zawarcia umowy Sprzedawca informuje Klienta o:

1) głównych cechach świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z Konsumentem, a w przypadku, gdy przedmiotem Umowy Sprzedaży są Towary na Zamówienie o tym, że są one robione na indywidualne zamówienie Klienta;

2) łącznej cenie lub wynagrodzeniu za świadczenie wraz z podatkami, a gdy charakter przedmiotu świadczenia nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie ich wysokości - sposobie, w jaki będą one obliczane, a także opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat - o obowiązku ich uiszczenia; 

3) kosztach korzystania ze środka porozumiewania się na odległość w celu zawarcia umowy, w przypadku gdy są wyższe niż stosowane zwykle za korzystanie z tego środka porozumiewania się;

4) sposobie i terminie zapłaty;

5) swoich danych identyfikujących, w szczególności o firmie, organie, który zarejestrował działalność gospodarczą, a także numerze, pod którym został zarejestrowany;

6) adresie Sprzedawcy, adresie poczty elektronicznej oraz numerach telefonu lub faksu jeżeli są dostępne, pod którymi Konsument może szybko i efektywnie kontaktować się ze Sprzedawcą ;

7) adresie, pod którym Konsument może składać reklamacje, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w pkt 5;

8) sposobie i terminie spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę oraz stosowanej przez niego  procedurze rozpatrywania reklamacji;

9) sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy na podstawie art. 27 ustawy o prawach konsumenta, a także wzorze formularza odstąpienia od umowy, zawartym jako załącznik do wiadomości e-mail

10) kosztach zwrotu towaru w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi Konsument; w odniesieniu do umów zawieranych na odległość - kosztach zwrotu towaru, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą;

11) obowiązku zapłaty przez Konsumenta poniesionych przez Sprzedawcę uzasadnionych kosztów zgodnie z art. 35 ustawy o prawach konsumenta, jeżeli Konsument odstąpi od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 ust. 3 ustawy o prawach konsumenta i art. 21 ust. 2 ustawy o prawach konsumenta;

12) braku prawa odstąpienia od umowy na podstawie art. 38 ustawy o prawach konsumenta lub okolicznościach, w których Konsument traci prawo odstąpienia od umowy, w szczególności w przypadku, gdy przedmiotem umowy są Towary na Zamówienie;

13)przewidzianej przez prawo odpowiedzialności przedsiębiorcy za zgodność świadczenia z umową ;

14) istnieniu i treści gwarancji i usług posprzedażnych oraz sposobie ich realizacji, jeśli takowe są;

15) kodeksie dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym oraz sposobie zapoznania się z nim;

16) czasie trwania umowy lub o sposobie i przesłankach wypowiedzenia umowy - jeżeli umowa jest zawarta na czas nieoznaczony lub jeżeli ma ulegać automatycznemu przedłużeniu;

17) minimalnym czasie trwania zobowiązań Konsumenta wynikających z umowy;

18) możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur.

19) tożsamości administratora danych i o jego danych kontaktowych, oraz o źródle dalszych informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych znajdujących się w Polityce Prywatności na stronie internetowej www.witek.pl.

d) Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 11 lit. b) powyżej zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą. Przedmiotowa wiadomość email stanowi potwierdzenie zawarcia umowy na odległość, o której mowa w art. 21 ustawy o prawach konsumenta;

e) W przypadku zawarcia umowy sprzedaży, informacje, o których mowa w ust. 11 lit. c) powyżej, stanowią integralną część umowy zawieranej na odległość albo poza lokalem przedsiębiorstwa i mogą być zmienione jedynie za wyraźnym porozumieniem stron;

f) informacje, o których mowa w ust. 9 lit. c pkt. 9 – 11, są udzielane przy wykorzystaniu wzoru pouczenia o odstąpieniu od umowy, stanowiącego załącznik nr 1 do ustawy o prawach konsumenta.

13. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu (paragon fiskalny lub faktura VAT), który będzie dołączany do przesyłki – w zależności od wyboru Klienta sposobu udokumentowania umowy sprzedaży. 

VI. SPOSOBY PŁATNOŚCI ORAZ OBOWIĄZKI INFORMACYJNE

1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności: 

a) płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy,

b) płatność za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności (iMoje).

c) płatność ratalna za pośrednictwem podmiotu wskazanego na stronie podczas składania zamówienia – min. Credit Agricole Bank Polska S.A.

d) płatności za pobraniem 

2. W przypadku płatności przelewem, wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy numer:

79 1050 1445 1000 0090 3075 1391 (ING Bank Śląski) 

WITEK HOME Sp. z o.o., ul. Handlowców 12, 32-085 Modlniczka, NIP: 9452187504. 

W tytule przelewu należy wpisać "Zamówienie nr........"

3. W przypadku płatności za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności. Klient dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia. Elektroniczne serwisy płatności umożliwiają dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych polskich banków. Produkt zostanie wysłany dopiero po jego opłaceniu.

4. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 3 Dni Roboczych od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.

5. Sprzedawca wymaga , aby Konsument w momencie składania zamówienia wyraźnie potwierdził, że wie, że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty.

6. Jeżeli do złożenia zamówienia używa się przycisku lub podobnej funkcji, są one oznaczone w łatwo czytelny sposób słowami "zamówienie z obowiązkiem zapłaty" lub innego równoważnego jednoznacznego sformułowania.

VII. KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY

1. Koszty dostawy Produktu są ustalane w trakcie procesu składania Zamówienia i są uzależnione od wyboru sposobu płatności oraz sposobu dostawy zakupionego Produktu, a także od ceny nabywanego Produktu. Konsument ma obowiązek zapłaty za dostarczenie produktu . 

2. Zakupione w Sklepie Produkty są wysyłane za pośrednictwem firmy kurierskiej min. : Schenker Kurier, InPost Kurier, InPost Paczkomaty lub własnym przewozem, a także możliwy jest osobisty odbiór Produktu przez Klienta w siedzibie WITEK HOME Sp. z o. o. w Modlniczce przy ul. Handlowców 12. 

3. Dla Zamówienia o wartości powyżej 490 zł (po odliczeniu wszystkich rabatów i kosztów wysyłki), Sprzedawca zobowiązuję się pokryć koszt dostawy produktu. Darmowa wysyłka nie dotyczy produktów z kategorii "meble" oraz produktów wielkogabarytowych. 

4. Na termin dostawy Produktu, nie będącego Towarem na Zamówienie, składa się czas kompletowania Produktu oraz czas dostawy Produktu przez przewoźnika:

a) Czas kompletowania Produktu wynosi od 1 do 5 Dni Roboczych.

b) Dostawa Produktu przez przewoźnika następuje w terminie przez niego deklarowanym tj. od 1 do 2 Dni Roboczych (dostawa następuje wyłącznie w Dni Robocze z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt).

5. Jeżeli kupującym jest konsument, sprzedawca ma obowiązek wydać mu rzecz, nie później niż 30 dni od dnia zawarcia umowy ( z zastrzeżeniem postanowień pkt 6 nin . regulaminu ) , chyba że umowa stanowi inaczej. W razie opóźnienia sprzedawcy konsument może wyznaczyć dodatkowy termin na wydanie towaru, a po jego bezskutecznym upływie może odstąpić od umowy.

6. W przypadku wykonywania przez Sprzedawcę Towaru na Zamówienie, termin o którym mowa w ust. 5 zostanie wydłużony w każdym przypadku indywidualnie, na mocy porozumienia stron, zgodnie z ofertą złożoną przez Klienta, o której mowa Rozdziale V ust. 1 zd. 2 i sprecyzowaniem terminu wykonania Towaru na Zamówienie przez Sprzedawcę zgodnie z informacją zawartą w wiadomości e- mail, o której mowa w Rozdziale V ust. 9 lit. c) pkt 8 co do sposobu i terminu spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę.

7. Jeżeli sprzedawca oświadczy, że nie dostarczy towaru, kupujący może odstąpić od umowy bez wyznaczenia dodatkowego czasu, także przed nadejściem oznaczonego terminu dostawy.

8. Za wydanie rzeczy uważa się także jej powierzenie przez Sprzedawcę przewoźnikowi, np. kurierowi, jeżeli Klient samodzielnie go wybrał spoza opcji oferowanych przez Sprzedawcę.

VIII. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:

a) Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. prowadzenie Konta).

b) Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@witek.pl  

c) Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).

d) Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.

2. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron. 

IX. GWARANCJA PRODUKTU

1. Udzielenie gwarancji następuje przez złożenie oświadczenia gwarancyjnego- załączonego do towaru - które określa obowiązki gwaranta i uprawnienia kupującego w przypadku, gdy rzecz sprzedana nie ma właściwości określonych w tym oświadczeniu. 

2. Okres gwarancji dla Produktów- wskazany jest w oświadczeniu gwarancyjnym - wynosi od 12 do 24 miesięcy i jest liczony od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

3. Dokumentem uprawniającym do ochrony gwarancyjnej jest karta gwarancyjna oraz dowód zakupu: paragon lub faktura VAT. 

4. Oświadczenie gwarancyjne zawiera podstawowe informacje potrzebne do wykonywania uprawnień z gwarancji, w szczególności nazwę i adres gwaranta lub jego przedstawiciela w Rzeczpospolitej Polskiej, czas trwania i terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej, uprawnienia przysługujące w razie stwierdzenia wady. Gwarancja nie wyłącza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. 

5.Uprawniony z gwarancji może żądać od gwaranta wydania oświadczenia gwarancyjnego utrwalonego na papierze lub na innym trwałym nośniku (dokument gwarancyjny). 

6. Klient może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. 

7. Gwarancja trwałości nie może przewidywać warunków naprawy albo wymiany mniej korzystnych dla konsumenta niż określone w art. 43d ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

8. W kwestiach nieuregulowanych w nin. dokumencie lub karcie gwarancyjnej, należy stosować właściwe przepisy , w tym ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny – art. 577 – 581 oraz w stosunku do Konsumentów ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. 

X. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

1. Obowiązkiem Sprzedawcy jest dostarczenie  Produkt zgodny z umową.

2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta będącego Przedsiębiorcą, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę (rękojmia), tj. w szczególności, gdy rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:

    1) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

    2) nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

    3) nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

    4) została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

3. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta będącego Konsumentem, jeżeli Produkt nie jest zgodny z umową. Produkt jest zgodny z umową w szczególności:

    1) jeżeli zgodne z umową pozostają jego opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi - również kompatybilność, interoperacyjność i dostępność aktualizacji;

    2) jeżeli zgodne z umową pozostają jego przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny konsumentowi, o którym konsument powiadomił przedsiębiorcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który przedsiębiorca zaakceptował.

    3) nadaje się do celów, do których zazwyczaj używa się towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;

    4) występuje w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi - również funkcjonalność i kompatybilność, jakie są typowe dla towaru tego rodzaju i których konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez przedsiębiorcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że przedsiębiorca wykaże, okoliczności wskazane w art. 43b ust. 2 pkt 2) ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta

    5) jest dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia konsument może rozsądnie oczekiwać;

    6) jest takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które przedsiębiorca udostępnił konsumentowi przed zawarciem umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.

4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności towaru z umową w powyższym zakresie, jeżeli konsument, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha towaru odbiega od wymogów zgodności z umową określonych powyżej, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy towaru.

5. Reklamacje z tytułu  odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu umowy sprzedaży:

a) Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Przedsiębiorcą, z tytułu rękojmi obejmującej wady, są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem z tytułu niezgodności towaru z umową są określone  w ustawie o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r

b) Zawiadomienia o niezgodności z umową danego Produktu oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@witek.pl  lub pisemnie na adres: ul. Handlowców 12, 32-085 Modlniczka a także osobiście w siedzibie prowadzenia działalności przez przedsiębiorcę ( adres j.w.)

c) W powyższym zgłoszeniu reklamacyjnym, o którym mowa w lit. b) należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności: datę zakupu produktu, nr paragonu lub faktury, potwierdzającej sprzedaż, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości, rodzaj żądania oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. 

d) Gdy jest to niezbędne dla oceny wad fizycznych Produktu, należy go dostarczyć na adres: ul. Handlowców 12, 32-085 Modlniczka. Klient niebędący Konsumentem, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi w postaci odstąpienia od umowy lub wymiany rzeczy na wolną od wad, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą do miejsca prowadzenia działalności gospodarczej przez Sprzedawcę. Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje. 

e) w przypadku Konsumentów celem wykonania naprawy lub wymiany Produktu Sprzedawca odbiera go od Konsumenta na swój koszt, natomiast w razie odstąpienia od umowy Konsument niezwłocznie zwraca towar Sprzedawcy na jego koszt

f) Klient dokonując zwrotu Produktu w sposób samodzielny, zobowiązany jest do bezpiecznego zapakowania Produktu, w taki sposób, aby Produkt w danym opakowaniu nie przemieszczał się swobodnie i nie mógł ulec uszkodzeniu podczas transportu w zwykłych warunkach. W przypadku, gdy Klient takiego obowiązku nie dochowa, a Produkt zostanie zwrócony sprzedawcy z wadami powstałymi podczas transportu, których Klient wcześniej nie zgłaszał, to odpowiedzialność sprzedawcy co do tych  wad pozostaje wyłączona.

g) Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie  14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail lub w inny podany przez Klienta sposób. 

h) W przypadku reklamacji Klienta będącego Konsumentem – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14  dni jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem. Odpowiedź na reklamację Sprzedawca przekazuje Konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku 

6. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:

a) Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@witek.pl  

b) W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

c) Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, z zastrzeżeniem ust. 3 lit. f).

d) Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

XI. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

1. Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy tradycyjną drogą pocztową lub drogą elektroniczną na adres e-mailowy: kontakt@witek.pl. Konsument może posłużyć się wzorem wręczonego przez Sprzedawcę oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

2. W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę  do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Miejsce zwrotu rzeczy jest tożsame z miejscem siedziby Sprzedawcy. 

3. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim przedsiębiorca przyjął ofertę, oferta przestaje wiązać. 

4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (koszty pierwotnej dostawy produktu do Konsumenta). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Decyzja co do sposobu, w jaki rzecz zostanie odesłana, zależy od Konsumenta. Ponosi on jednak ryzyko związane ze zwracaniem Produktów, a także ryzyko związane z wyborem podmiotu, z którego pomocą dokona odesłania rzeczy. Konsument powinien dochować należytej staranności, wybierając mającego ugruntowaną pozycję na rynku usługodawcę świadczącego usługi przewozowe lub pocztowe oraz wybrać taki sposób dostawy, aby rzecz dotarła do Sprzedawcy w stanie niezniszczonym i bez uszkodzeń. Konsument dokonując zwrotu Produktu w sposób samodzielny, zobowiązany jest do bezpiecznego zapakowania Produktu, w taki sposób, aby Produkt w danym opakowaniu nie przemieszczał się swobodnie i nie mógł ulec uszkodzeniu podczas transportu w zwykłych warunkach. W przypadku, gdy Klient takiego obowiązku nie dochowa, a Produkt zostanie zwrócony sprzedawcy z wadami powstałymi podczas transportu, odpowiedzialność za zniszczenie Produktu będzie ciążyła na Konsumencie.

7. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. 

8. Termin czternastodniowym, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia w którym Konsument objął Produkt w posiadanie. Konsument ma możliwość skorzystania z prawa odstąpienia od umowy przed wejściem w fizyczne posiadanie Produktu, jednakże złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed objęciem Produktu w posiadanie, nie zwalnia Konsumenta od ponoszenia kosztów zwrotu Produktu, jeżeli w/w oświadczenie zostało złożone po wysłaniu do Konsumenta Produktu przez Sprzedawcę.

9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadku Umowy Sprzedaży w której przedmiotem świadczenia jest Towar na Zamówienie, a także w przypadku innych umów o których mowa w art. 38 ustawy o prawach konsumenta. 

10. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży przysługuje zarówno Sprzedawcy, jak i Klientowi, w przypadku niewykonania przez drugą stronę umowy swojego zobowiązania w terminie ściśle określonym.

11. Prawo, o którym mowa w ust. 1 tj. prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa bez podania przyczyny, nie przysługuje Klientowi będącemu Przedsiębiorcą, w tym osobie fizycznej, która zawarła umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że ma ona dla tej osoby charakter zawodowy, wynikający w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

12. W przypadku, gdy Klient niebędący Konsumentem, tj. Klient będący Przedsiębiorcą dokona zwrotu towaru bez podania przyczyny lub w sposób nieskuteczny złoży oświadczenie o odstąpieniu od umowy i dokona zwrotu towaru, jest on zobowiązany odebrać od Sprzedawcy przedmiotowy towar w terminie 30 dni od daty dokonania zwrotu oraz własnym kosztem zapewnić transport towaru. Po bezskutecznym upływie w/w terminu 30 – dniowego Sprzedawca ma prawo naliczyć wobec Klienta będącego Przedsiębiorcą karę umowną za niewykonanie w/w obowiązku odbioru towaru od Sprzedawcy w wysokości 5 zł za każdy dzień magazynowania towaru, do czasu jego odbioru przez Klienta. Niniejsze zastrzeżenie kary umownej nie wyłącza uprawnienia Sprzedawcy do dochodzenia odszkodowania przewyższającego w/w karę umowną.

XII. Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

2. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się na stronie internetowej Sklepu Internetowego www.witek.pl poświęconej polityce prywatności  

XIII. Newsletter

1. Klient może wyrazić zgodę na zamówienie usługi newslettera (subskrypcja). Usługa newslettera polega na okresowym przesyłaniu na podany adres e-mail biuletynu informacyjnego WITEK HOME oraz wiadomości zawierających treści marketingowe (informacje handlowe) WITEK HOME.

Subskrypcja newslettera dokonywana jest poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub w terminie późniejszym w zakładce „Twoje konto” (odnośnik „Newsletter”).

2. Subskrypcja newslettera jest dobrowolna i nieodpłatna. Usługa newslettera świadczona jest przez czas nieoznaczony i Klient może z niej zrezygnować w każdym czasie.

3. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z subskrypcji newslettera samodzielnie, poprzez odznaczenie stosownego pola w zakładce „Twoje konto” (odnośnik „Newsletter”).

4. W przypadku, gdy Usługobiorcą jest osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych do korzystania z usługi newsletteru, konieczna jest zgoda przedstawiciela ustawowego. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zweryfikowania, czy osoba sprawująca władzę rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem wyraziła zgodę lub ją zaaprobowała

XIV. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.witek.pl, z wyłączeniem treści opisanych w rozdziale I pkt. 8 Regulaminu, korzystają z ochrony prawno autorskiej i są własnością WITEK HOME Sp. z o.o., adres miejsca wykonywania działalności: ul. Handlowców 12, 32-085 Modlniczka, adres do doręczeń: ul. Handlowców 12, 32-085 Modlniczka, NIP: 9452187504, REGON: 362842460. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony www.witek.pl, bez zgody Usługodawcy. 

2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.witek.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną. 

XV. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW (B2B)

1. W niniejszym rozdziale XV zawarto postanowienia dotyczące wyłącznie Klientów niebędących Konsumentami. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Rozdziale znajdują zastosowanie w sposób odpowiedni do przedsiębiorców pozostałe zapisy niniejszego Regulaminu w zakresie obowiązków Klientów, a także ich uprawnień wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem, o którym mowa w ust. 1 w terminie 14 Dni Roboczych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta, o którym mowa w ust. 1 żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy. 

3. Sprzedawca ma prawo ograniczyć w stosunku do Klientów, o których mowa w ust. 1 udostępnione przez niego sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty części bądź całości ceny sprzedaży bez względu na wybrany przez w/w Klienta sposób płatności oraz fakt zawarcia Umowy Sprzedaży.

4. Korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu przechodzą na Klienta, o którym mowa w ust. 1 z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi, w przypadku, gdy towar ma być przesłany przez Sprzedawcę do miejsca, które nie jest miejscem spełnienia świadczenia oraz w przypadku, gdy Sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez Klienta, a Klient dokonał wyboru zgodnie z postanowieniem ust. 8 Rozdziału VII. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od momentu przyjęcia Produktu do przewozu aż do wydania go Klientowi, o którym mowa w ust. 1, jak również za opóźnienie w przewozie przesyłki.

5. W przypadku wysłania Produktu do Klienta, o którym mowa w ust. 1 za pośrednictwem przewoźnika Klient ten jest zobowiązany zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

6. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy, o którym mowa w ust. 1oświadczenia o wypowiedzeniu.

XVI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są zgodnie z prawem polskim.

2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.

3. Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Sklepem, a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt. 4 niniejszego rozdziału.

4. Sądowe rozstrzyganie sporów:

a) Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) będącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).

b) Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy. 

5. Klient będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596). Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne. 

6. Sprzedawca jednocześnie informuje o istnieniu kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym i z którym można się zapoznać na stronie internetowej http://konsumentwsieci.pl/ustawy/upnpr/ 

Menu

Konto