×
Kliknij, aby zobaczyć więcej produktów.
Nie znaleziono żadnych produktów.

Polityka prywatności sklepu internetowego www.witek.pl

 1. Niniejsza polityka prywatności Sklepu Internetowego ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla Usługobiorców lub Klientów Sklepu Internetowego.
 2. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 3. Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące na niniejszej stronie i rozpoczynające się dużą literą (np. Sprzedawca, Sklep Internetowy, Usługa Elektroniczna) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu Internetowego dostępnym na stronach Sklepu Internetowego.
 4. Dane osobowe podawane przez Klientów w Sklepie Internetowym www.witek.pl (w tym w procesie rejestracji konta, w procesie składania zamówienia bez rejestracji w Sklepie Internetowym www.witek.pl, w procesie korzystania ze Sklepu Internetowego www.witek.pl, w tym dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym www.witek.pl), przetwarzane są przez WITEK HOME Sp. z o.o., adres miejsca wykonywania działalności: ul. Handlowców 2, 32-085 Modlniczka, adres do doręczeń: ul. Handlowców 2, 32-085 Modlniczka, NIP: 9452187504, REGON: 362842460, adres poczty elektronicznej (e-mail): meble@witek.pl, tel. 12 623 39 22 (administrator danych).
 5. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji działań podejmowanych przez Usługobiorcę lub Klienta w Sklepie Internetowym ( np. dokonywania zakupów oraz korzystania z tych usług świadczonych drogą elektroniczną przez WITEK HOME Sp. z o.o, które wymagają podania danych osobowych). WITEK HOME Sp. z o.o przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w Sklepie Internetowym www.witek.pl. Za zgodą klienta dane mogą być przetwarzane w celach: marketingowych (w tym profilowania), analitycznych oraz świadczenia usługi newslettera. Ponadto dane klienta mogą być także przetwarzane w celu dopasowania treści stron internetowych do zainteresowań klienta, a także wykrywania botów i nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalania usług świadczonych przez administratora. Przekazania Pani/Pana danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) w związku z: a. świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia). b. obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia). c. w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia). przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep internetowy, a także celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
 6. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto Klienta (zakładka „Twoje konto”) lub poprzez zgłoszenie do Centrum Wsparcia Klienta (meble@witek.pl).
 7. Klient podając dane oświadcza, że podane przez niego dane osobowe są jego danymi. zob. § VI pkt 3 Regulamin Sklepu Internetowego www.witek.pl.
 8. Odbiorcą danych osobowych jest administrator, osoby legitymujące się upoważnieniem od administratora do przetwarzania danych osobowych oraz podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora danych m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym, firmom badawczym – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką kurierską oraz paczkomatową Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności w systemie ratalnym, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu kredytodawcy obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym. Dane Klienta mogą być również przekazywane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w ust. 3 i 4, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Sklep internetowy innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być: a) ING Bank Śląski S.A. b) Twisto Polska sp. z o.o.
 9. Dane osobowe uzyskane na podstawie zgody (usługa newslettera, dane pozyskane w celach marketingowych) będą przetwarzane do momentu wycofania przez Klienta zgody na takie przetwarzanie. Dane osobowe uzyskane w celu realizacji umowy będą przetwarzane przez czas jej realizacji i w okresie przedawnienia roszczeń z niej wynikających, w tym roszczeń organów publicznych (podatkowych). W zakresie dopasowania treści stron internetowych do zainteresowań Klienta, a także wykrywania botów i nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług administratora, dane Klienta będą przetwarzane w tych celach, aż do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania z usług administratora danych.
 10. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych klienta w celach marketingowych jest jego dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych, w tym na profilowanie (art. 6 ust. 1 lit a RODO); W odniesieniu do świadczenia usług przez Administratora danych, dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO; W celu dopasowania treści stron internetowych, serwisów, aplikacji i innych funkcjonalności do zainteresowań klienta, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych, w tym celu w udziału w badaniach w sieci Internet i udoskonalania usług Administratora, dane klienta będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 11. Klient ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania , ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawo do przenoszenia danych. Uprawnienia powyższe przysługują także w przypadku prawidłowego przetwarzania danych przez administratora. Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – GIODO, ewentualnie innego organu powołanego w jego miejsce właściwymi przepisami (PUODO).
 12. Podanie danych osobowych w celach marketingowych, w tym profilowanie oraz w celach analitycznych jest dobrowolne. W przypadku niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych pozostawianych przez Klienta w ramach korzystania ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, w tym zapisywanych w plikach cookies dane osobowe Klienta nie będą w tym celu przetwarzane. Podanie danych w celu realizacji usług Administratora danych jest niezbędne do świadczenia tych usług. W przypadku niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona. Przetwarzanie danych w celu dopasowania treści stron internetowych, serwisów, aplikacji i innych funkcjonalności do zainteresowań Klienta, wykrywania botów i nadużyć w usługach Administratora danych, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług Administratora jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie danych osobowych Klienta w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług. Przetwarzanie danych w celu udziału w badaniach sieci Internet jest niezbędne w celu zebrania informacji statystycznych o odbiorcach stron internetowych, serwisów, aplikacji i innych funkcjonalności i udostępnienie statystyk na ich temat oraz zrozumienia, jak są one wykorzystywane przez internautów i pomaga dostosować ich działanie do preferencji użytkowników jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług Administratora danych. Niezebranie danych osobowych Klienta w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.
 13. W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy ze Sklepem internetowym, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy ze Sklepem internetowym.  W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży towaru (lub usługi) nabywanego w Sklepie internetowym, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy. W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego.
 14. Klient jest zobowiązany do podania prawidłowego (aktualnego) i dokładnego adresu, pod który ma być dostarczony przedmiot zamówienia (w przypadku zamówienia z wysyłką). W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu WITEK HOME w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia, jeżeli z powyższego powodu pomimo dochowania przez WITEK HOME i firmę doręczającą przedmiot zamówienia należytej staranności dostarczenie przedmiotu zamówienia lub dostarczenie go w terminie okaże się niemożliwe.
 15. Administrator danych informuje, że używa na stronach internetowych technologii cookies (plików tekstowych) oraz innych technologii do rejestrowania informacji o stronach lub podstronach odwiedzanych przez użytkownika oraz jego aktywności. Cookies to małe porcje informacji, zapisywane przez przeglądarkę. Cookie NIE ma żadnego wpływu na oprogramowanie ani sprzęt. Pliki cookies są kojarzone wyłącznie z przeglądarką konkretnego urządzenia, bez podawania imienia lub nazwiska użytkownika (użytkownik anonimowy). Są to informacje zapisywane przez serwer na urządzeniu użytkownika, które serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z urządzeniem użytkownika. Termin „inne technologie” odnosi się do min. sygnałów nawigacyjnych w sieci web, pikseli oraz anonimowych tagów sieci reklamowych. Ponieważ reklamy i sygnały nawigacyjne sieci muszą być przekazywane do przeglądarki bezpośrednio z serwerów sieci reklamowych, sieci te mogą wyświetlać, edytować lub wprowadzać własne pliki cookie tak, jakby użytkownik prosił o stronę internetową z ich witryny. W celu zapewnienia dopasowanej oferty oraz w celach niezbędnych do zawarcia lub wykonania umowy z użytkownikiem, a także w przypadku wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą, Administrator danych może stosować profilowanie, co oznacza formę przetwarzania, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do analizy lub prognoz dotyczących osobistych preferencji i zainteresowań. Administrator danych nie podejmuje decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu i istotnie wpływa na osobę, której dane dotyczą.

Menu

Ustawienia

Kliknij, aby zobaczyć więcej produktów.
Nie znaleziono żadnych produktów.