×
 
Kliknij, aby zobaczyć więcej produktów.
Nie znaleziono żadnych produktów.
 
 

Regulamin Akcji "Rabaty do 30% na artykuły Wielkanocne"

(dalej: Regulamin)

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki akcji promocyjnej pod nazwą: "Rabaty do 30% na artykuły Wielkanocne” (zwaną dalej: „Akcja Promocyjna”)
 2. Organizatorem Akcji Promocyjnej jest Witek Home spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Modlniczce przy ul. Handlowców 12, 32-085 Modlniczka wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000582945 NIP: 9452187504, REGON: 362842460, o kapitale zakładowym w wysokości 7 997 900zł (zwana dalej: „Organizatorem”)
 3. Akcja Promocyjna prowadzona jest wyłącznie we wskazanych poniżej sklepach stacjonarnych oraz w sklepie internetowym www.witek.pl:
 • Witek Home, ul. Jana Pawła II 90A, 34-400 Nowy Targ
 • Witek Home, Pabianicka 245, 93-457 Łódź
 • Witek Home, ul. Jesionowa 1, 87-800 Włocławek
 • Witek Home, ul. Malborska 41, 03-286 Warszawa
 • Witek Home, al. Zwycięzców 256, 81-525 Gdynia
 • Witek Home, ul. Handlowców 12, 32-085 Modlniczka

     (zwanymi  dalej: „Miejsce Prowadzenia Akcji Promocyjnej”)

4. Akcja Promocyjna trwa od dnia 13 marca 2021 r. do dnia 02 kwietnia 2021 r. w godzinach otwarcia sklepów wymienionych w ust. 3 niniejszego paragrafu (zwany dalej: „Okres Obowiązywania Akcji Promocyjnej”) oraz w sklepie internetowym www.witek.pl.

§2 UCZESTNICY AKCJI PROMOCYJNEJ

 1. Akcja Promocyjna skierowana jest do klientów Organizatora, którzy w Okresie Obowiązywania Akcji Promocyjnej dokonają w sklepach wymienionych w §1 ust. 3 niniejszego Regulaminu zakupu towarów z następujących grup towarowych: stoły, krzesła oraz inne wybrane produkty do promocji (zwanych dalej: „Uczestnikami”).
 2. Uczestnikami Akcji Promocyjnej mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym przepisy szczególne przyznają zdolność prawną oraz osoby prawne.

§3 ZASADY AKCJI PROMOCYJNEJ

 1. Akcja Promocyjna Polega na udzieleniu rabatu na zakupione przez Uczestników towarów w Okresie Obowiązywania Akcji Promocyjnej w Miejscu Prowadzenia Akcji Promocyjnej.
 2. W przypadku, jeżeli w Okresie Obowiązywania Akcji Promocyjnej Uczestnik dokona kilkukrotnego nabycia towarów zgodnie z zasadami niniejszego Regulaminu, w zamian za każde takie zakupy otrzymana za każdym razem należny rabat
 3. Akcja promocyjna określona w niniejszym Regulaminie nie łączy się z innymi rabatami ani promocjami Organizatora. Zakup produktów Organizatora objętych inną promocją nie uprawnia do otrzymania rabatu. Klient dokonuje wyboru promocji, z której chce skorzystać.

§4 REKLAMACJE

 1. Reklamacje dotyczące sposobu prowadzenia Akcji Promocyjnej oraz powinny być zgłaszane w Okresie Obowiązywania Akcji Promocyjnej w Miejscu Prowadzenia Akcji Promocyjnej, w którym Uczestnik dokonał zakupu towaru, pod adresem e-mail: kontakt@witekhome.pl lub pod numerem telefonu: 12 626 62 62
 2. Reklamacja powinna zawierać: Imię i nazwisko Uczestnika, jego adres zamieszkania oraz dokładny opis stanu faktycznego będącego przyczyną złożenia reklamacji.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni od daty wpłynięcia reklamacji. Uczestnik zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji przez Organizatora listem poleconym na adres wskazany przez Uczestnika, telefonicznie lub za pośrednictwem wiadomości e-mail - w zależności od formy w jakiej Uczestnik złożył reklamację.
 4. Postanowienia niniejszego paragrafu nie wyłączają uprawnień przyznanych Uczestnikom na mocy odrębnych przepisów prawnych, w tym zgłaszania roszczeń reklamacyjnych zakupionego towaru w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego.
 5. W przypadku zwrotu towaru przez Uczestnika wobec zasadnego zgłoszenia roszczeń reklamacyjnych w trybie przepisów kodeksu cywilnego – zwrotowi podlega cena uiszczona uprzednio przez Uczestnika za ten towar, przy uwzględnieniu wysokości udzielonego przy zakupie Rabatu.

§5 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników (zwany dalej: „Administratorem”) w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, (zwane dalej: RODO)), jest Organizator – szczegółowo określony w § 1 ust 2 nin. Regulaminu).
 2. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem, dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Ponadto Administrator oświadcza, że dane osobowe są merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 3. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane w celu i zakresie przeprowadzenia Akcji Promocyjnej na podstawie przesłanki prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, stosownie do art. 6 ust. 1. lit. f
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest ono niezbędne do realizacji powyżej wskazanych celów, w tym w celu i zakresie przeprowadzenia Akcji Promocyjnej na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Ponadto za zgodą Uczestnika dane mogą być przetwarzane przez Administratora i podmioty z nim współpracujące w celach: marketingowych (w tym profilowania), analitycznych oraz świadczenia usługi newslettera.
 5. W związku z realizacją Akcji Promocyjnej przetwarzane będą następujące dane: Imię i Nazwisko Uczestnika , adres zamieszkania lub prowadzenia działalności, adres e-mail Uczestnika, numer telefonu Uczestnika
 6. Informacje uzyskane od Uczestników są wykorzystywane wyłącznie przez Administratora, zgodnie z Polityką Prywatności obowiązującą u Organizatora
 7. Dane osobowe mogą być udostępnianie podmiotom do tego upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 8. Administrator może powierzyć w drodze pisemnej umowy przetwarzanie danych osobowych podmiotom trzecim, w tym podmiotom współpracującym z Administratorem wyłącznie w określonym przez niego celu i zakresie koniecznym do przeprowadzenia Akcji Promocyjnej zgodnie z art. 28 RODO.
 9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 10. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, w tym w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Akcji Promocyjnej przez okres potrzebny do realizacji niniejszej Akcji Promocyjnej , w tym przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową.sprzedazy.
 11. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, wniesienia sprzeciwu, do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Skorzystanie z prawa do wycofania zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, które miało miejsce przed wycofaniem zgody.
 12. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Uczestnika narusza przepisy RODO.
 13. W celu realizacji praw, o których mowa w punkcie należy skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: kontakt@witekhome.pl

§6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin Akcji Promocyjnej dostępny jest w Miejscu Prowadzenia Akcji Promocyjnej.
 2. Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu oraz akceptuje jego treść .
 3. W wypadku wątpliwości, co do postanowień Regulaminu, Uczestnik ma w każdym czasie prawo zwrócić się do Organizatora o dokonanie właściwej wykładni jego postanowień.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w każdym czasie i bez podania przyczyny. O zmianie regulaminu Organizator informuje uczestników za pośrednictwem swojej strony internetowej oraz poprzez umieszczenie go w widocznym miejscu w sklepie stanowiącym Miejsce Prowadzenia Akcji Promocyjnej.
 5. Do rozstrzygania wszelkich sporów wynikłych ze stosowania Regulaminu właściwy jest sąd powszechny wg właściwości wynikającej z przepisów ogólnie obowiązujących  w tym zakresie-  gdy Uczestnikiem jest konsument , natomiast gdy Uczestnikiem jest przedsiębiorca jest to sąd właściwy ze względu na miejsce siedziby Organizatora .
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia tj. 13 marca 2021r.

Menu

Ustawienia

Kliknij, aby zobaczyć więcej produktów.
Nie znaleziono żadnych produktów.