×
 
Kliknij, aby zobaczyć więcej produktów.
Nie znaleziono żadnych produktów.
 
 

Regulamin Akcji "120 za 1000"

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ:

120 za 1000”

I. Postanowienia ogólne.

1. Organizatorem akcji promocyjnej „120 za 1000” jest Witek Home Sp. z o.o. z siedzibą w Modlniczce 32-085, ul. Handlowców 12 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy KRS pod Nr KRS 0000582945 z kapitałem zakładowym 7 997 900,00 PLN, NIP: 9452187504, REGON 362842460

2. Akcja promocyjna dotycząca wydawania kart rabatowych trwa od 22.01.2021 r. do 06.02.2021 r.

3. Każdy Klient, który dokona jednorazowego zakupu w salonach stacjonarnych Witek Home objętych promocją w dniach od 22.01.2021 do 06.02.2021 za minimum 1000 złotych otrzyma kartę rabatową o wartości 120 złotych brutto (97,56 złotych netto). Przy jednorazowym zakupie ponad 1000 zł za każdy kolejny wydany 1000 złotych Klient otrzyma kartę rabatową powiększoną o kolejną kwotę 120 złotych brutto (97,56 złotych netto).

4. Kartę rabatową można wykorzystać podczas następnych zakupów, do dnia 31 lipca 2021 r.

5. Promocja tj. Wydawanie kart rabatowych w następstwie zakupów, o których mowa w ust. 3 nie dotyczy zakupów w sklepie A.Witek z dywanami, tapetami, zasłonami w Modlniczce k/ Krakowa, jak również realizacja kart rabatowej otrzymanej w ramach niniejszej akcji promocyjnej, nie może nastąpić w w/w dziale.6. Punkty stacjonarne objęte promocją:

Witek Home Sp. z o.o.

ul. Handlowców 12

32-085 ModlniczkaWitek Home Sp. z o.o.

ul. Jana Pawła II 90A

34-400 Nowy TargWitek Home Sp. z o.o.

Al. Zwycięstwa 256

81-525 Gdynia

Witek Home Sp. z o.o.

Al. Krakowska 61

02-183 WarszawaII. Warunki udziału w akcji promocyjnej „120 za1000”.

1. Uczestnikiem akcji promocyjnej, zwanym dalej Uczestnikiem, może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej spełniająca warunki uczestnictwa określone w niniejszym Regulaminie.

2. Warunkiem udziału przez Uczestnika w akcji promocyjnej jest złożenie zamówienia lub zakup towarów w okresie jej obowiązywania, z zastrzeżeniem pkt I ust. 5. Powyższe oznacza, że akcja promocyjna nie obejmuje Towarów zamówionych lub zakupionych poza okresem jej trwania.

3. Momentem zakupu dla towarów zamawianych jest data złożenia zamówienia. Zamówienia złożone przed rozpoczęciem akcji promocyjnej, a realizowane – przez dopłatę do pełnej wartości towaru (zamówienia), nie są objęte akcją promocyjną.

III. Realizacja Karty rabatowej.

1. Karty rabatowe będą realizowane bez względu na wartość i ilość nabywanego przez Uczestnika towaru, jednakże z uwzględnieniem rodzaju nabywanego towaru i przyporządkowanemu rabatowi wynikającemu z realizacji karty rabatowej.

2. Nabywanie produktów przy realizacji rabatu wynikającego z karty rabatowej nie łączy się z innymi promocjami, rabatami i wyprzedażami.

3. Karta rabatowa w żadnym przypadku nie może zostać wymieniona na środki pieniężne (w żadnej formie) w całości, ani w części.

4. Karta rabatowa przeznaczona jest do realizacji w sklepach stacjonarnych objętych promocją, wskazanych w pkt I ust. 6. Realizowana jest wyłącznie przez jej okazanie w kasie sklepu stacjonarnego.

4. Karta rabatowa nie jest  przeznaczona do realizacji w sklepie internetowym witek.pl

5. Każda Karta rabatowa służy do jednorazowego wykorzystania i nie podlega zwrotowi po jej wykorzystaniu - pozostaje ona po okazaniu w sklepie stacjonarnym Organizatora.

6. W przypadku zakupów przy użyciu karty rabatowej na kwotę równą lub niższą od nominału karty rabatowej zostanie naliczona opłata 0,02 zł, którą uiszcza Uczestnik.

7. Przyjmuje się do realizacji w kasie Sklepu stacjonarnego wyłącznie ważne i nieuszkodzone Karty rabatowe wydane przez Organizatora.

8. W sytuacji, gdy Uczestnik zawrze z Organizatorem umowę sprzedaży towarów przedstawiając do realizacji kartę rabatową na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, cena należna Organizatorowi za towary w takiej sytuacji zostanie pomniejszona o wartość określoną na karcie rabatowej w odniesieniu do wartości nabywanego towaru. Towary wydawane są w cenie pomniejszonej o kwotę z karty rabatowej, wynikającej z realizacji karty rabatowej.

9. Uczestnik nie może realizować karty rabatowej w sposób częściowy, tj. poprzez zapłatę części kwoty wynikającej z karty rabatowej. Karta rabatowa może być wykorzystana wyłącznie jednorazowo i w całości, a w przypadku nabywania przez Uczestnika przy użyciu karty rabatowej produktów o mniejszej wartości, niż kwota wynikająca z karty rabatowej, Uczestnikowi nie przysługuje roszczenie o zwrot pozostałej części kwoty niewykorzystanej w ramach rabatu udzielonego przy pomocy karty rabatowej. Wówczas karta rabatowa obejmująca całą kwotę z niej wynikającą pozostaje w sklepie Organizatora.

10. Organizator ma prawo odmówić realizacji Karty rabatowej w następujących przypadkach:

- upływu terminu ważności karty rabatowej;

- uszkodzenia Karty rabatowej w stopniu uniemożliwiającym jej identyfikację;

- w przypadku, gdy osoba chcąca zrealizować Kartę rabatową weszła w jej posiadanie w sposób sprzeczny z prawem;

- w przypadku uzasadnionego podejrzenia Organizatora, że Karta rabatowa nie jest autentyczna i nie została uprzednio wydana przez Organizatora.

11. Towary zakupione z wykorzystaniem Karty rabatowej nie podlegają zwrotom, z wyłączeniem przypadków uprawniających do dokonania zwrotu Uczestnika na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

12. Rabat jest udzielany wyłącznie od cen detalicznych. 

13. Karta rabatowa po jej wykorzystaniu zostaje zatrzymana przez sprzedawcę jako dowód uczestnictwa w Akcji Promocyjnej.

14. Kartę rabatową należy wykorzystać do 31.07.2021 r. Po tym terminie karta rabatowa będzie nieważna.

IV. Postanowienia szczegółowe.

1. Uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Organizatora z tytułu utraty z jakiegokolwiek powodu lub zniszczenia Karty rabatowej. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za Karty rabatowe, które zostały utracone lub uszkodzone w czasie ich posiadania przez Uczestnika. W takim wypadku nie wydaje się duplikatu Karty rabatowej, nie przysługuje również roszczenie o wypłatę środków będących równowartością ewentualnych rabatów przypisanych do Kart Rabatowych.

2. Niewykorzystanie Karty rabatowej w okresie jej ważności, jest równoznaczne z utratą ważności Karty rabatowej nie stanowi podstawy do wystąpienia jego posiadacza wobec Organizatora z jakimikolwiek roszczeniami w tym zakresie.

V. Reklamacje.

1. Reklamacje dotyczące Kart rabatowych powinny być zgłaszane w Sklepach stacjonarnych, w których Użytkownik dokonywał bądź chciał dokonać zakupu, pod adresem e-mail: kontakt@witekhome.pl lub pod numerem telefonu: 12 626 62 62.

2. Reklamacja powinna zawierać: Imię i nazwisko Uczestnika, jego adres zamieszkania i adres do doręczeń (jeżeli jest inny od adresu zamieszkania) dokładny opis stanu faktycznego będącego przyczyną złożenia reklamacji, a także zgoda na przetwarzanie podanych danych osobowych w oparciu o art. 6 ust. 1 pkt a) RODO na cele postępowania reklamacyjnego prowadzonego przez Witek Home Sp. z o. o.

3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni od daty wpływu reklamacji. Uczestnik zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji przez Organizatora listem poleconym na adres wskazany przez Uczestnika, telefonicznie lub za pośrednictwem wiadomości e-mail - w zależności od formy w jakiej Użytkownik złożył reklamację.

4. Niniejsze postanowienia nie wyłączają uprawnień przyznanych Uczestnikom na mocy odrębnych przepisów, w tym zgłaszania roszczeń reklamacyjnych zakupionego towaru w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego.

5. W przypadku realizacji uprawnień przez Uczestnika z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej, a nabytej przy wykorzystaniu rabatów z Karty rabatowej Organizator nie ma obowiązku ponownego wydania karty rabatowej o uprzednio wykorzystanym rabacie. W takiej sytuacji w przypadku konieczności dokonania zwrotu wzajemnych świadczeń Organizator zwróci Uczestnikowi cenę produktu, jaką Uczestnik rzeczywiście zapłacił po uwzględnienie rabatu z Karty rabatowej.

VI. RODO.

1. W przypadku realizacji przez Uczestnika uprawnień w przedmiocie składania Reklamacji dotyczących Kuponów rabatowych, o której mowa w pkt V - Organizator akcji promocyjnej staje się administratorem danych osobowych Uczestnika. W związku z powyższym Organizator wypełniając obowiązek informacyjny administratora danych wynikający z art. 13 RODO informuje:

Dane osobowe podawane przez Uczestników akcji promocyjnej przetwarzane są przez Administratora: WITEK HOME Sp. z o.o., adres miejsca wykonywania działalności: ul. Handlowców 12, 32-085 Modlniczka, adres do doręczeń: ul. Handlowców 12, 32-085 Modlniczka, NIP: 9452187504, REGON: 362842460, adres poczty elektronicznej (e-mail): kontakt@witekhome.pl, tel. 12 623 39 22.

Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji rozpatrzenia reklamacji dotyczących Kart rabatowych związanych z akcją promocyjną opisaną w niniejszym Regulaminie.

Składając reklamację Uczestnik jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie podanych w ramach reklamacji danych osobowych w oparciu o art. 6 ust. 1 pkt a) RODO na cele postępowania reklamacyjnego w ramach akcji promocyjnej „120 za 1000” przez Witek Home Sp. z o. o.

Podstawa prawna przetwarzania danych to art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. zgoda Uczestnika na przetwarzanie danych osobowych. Podstawą przetwarzania danych osobowych może również być art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, tj. egzekucji roszczeń prawnych, zapobieganiu oszustwom, zapobieganiu niewłaściwemu korzystaniu z usług, konwencjonalny, marketing bezpośredni lub inne formy marketingu lub reklamy.

Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane poprzez przesłanie emaila na adres kontakt@witekhome.pl lub osobiście w punkcie Obsługi Klienta.

Uczestnik podając dane oświadcza, że podane przez niego dane osobowe są jego danymi.

Odbiorcą danych osobowych są: usługodawcy przy pomocy, których Administrator rozpatruje reklamację, podmioty współpracujące z Administratorem, w tym w szczególności usługodawcy IT. Dane mogą być udostępnione w/w podmiotom z uwagi na fakt , iż takie przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy lub niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

Dane osobowe uzyskane na podstawie zgody Uczestnika w celu rozpatrzenia reklamacji będą przetwarzane przez czas jej rozpatrywania, a dane osobowe przetwarzane na podstawie realizacji uzasadnionych interesów Administratora, przez czas istnienia tych celów, chyba, że osoba, której dane dotyczą złoży skuteczny sprzeciw wobec takiego przetwarzania.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących jego osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, a także ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – PUODO. Uprawnienia powyższe przysługują także w przypadku prawidłowego przetwarzania danych przez administratora. Osoba której dane dotyczą ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

Podanie danych osobowych jest wymogiem umownym, pozwalającym na rozpatrzenie reklamacji. Uczestnik jest zobowiązany do podania prawidłowego (aktualnego) i dokładnego adresu, pod który ma być dostarczona odpowiedź na reklamację.

VII Postanowienia końcowe.

1. Poprzez realizację rabatów z Karty rabatowej Uczestnik akceptuje w całości treść Regulaminu oraz zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.

2. Uczestnik, który uzyskał Kartę rabatową w sposób sprzeczny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami prawa nie jest uprawniony do jego realizacji.

3. Karta rabatowa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, w szczególności zaś nie jest kartą płatniczą lub instrumentem pieniądza elektronicznego.

4. Treść Regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej pod adresem: www.witek.pl

5. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa oraz przepisy Regulaminu sklepu internetowego.

Menu

Ustawienia

Kliknij, aby zobaczyć więcej produktów.
Nie znaleziono żadnych produktów.