Kliknij, aby zobaczyć więcej produktów.
Nie znaleziono żadnych produktów.
0

Regulamin Akcji Promocyjnej WIOSNA 2020

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ:

KUPON RABATOWY

I. Postanowienia ogólne.

  1. Organizatorem akcji promocyjnej „KUPON RABATOWY” jest Witek Home Sp. z o.o. z siedzibą w Modlniczce 32-085, ul. Handlowców 12 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy KRS pod Nr KRS 0000582945 z kapitałem zakładowym 7 997 900,00 PLN, NIP: 9452187504, REGON 362842460

  2. Akcja promocyjna trwa od 16.03.2020r. do 30.06.2020 r.

  3. Każdy Klient, który dokona zakupu lub zamówi towar w dniach od 9.03.2020 do 30.06.2020 i okaże kupon rabatowy lub dokona zakupu on-line w sklepie internetowym www.witek.pl przy użyciu kodu rabatowego otrzyma stosowny rabat.

  4. Obowiązujące Kupony rabatowe:

KUPON RABATOWY 10% na zakup dywanów oraz mebli w sklepach stacjonarnych

KUPON RABATOWY 15% na zakup pozostałego asortymentu (z wyłączeniem dywanów i mebli) w sklepach stacjonarnych

KOD RABATOWY 10% na zakupy on-line w sklepie internetowym www.witek.pl obejmujące cały asortyment

  1. Rabat przy zakupach on-line naliczany jest po wpisaniu w koszyku zakupowym poprawnego kodu rabatowego , który został umieszczony na kuponie rabatowym.

  2. Poszczególne rabaty nie łączą się z innymi promocjami, rabatami i wyprzedażami.

  3. Punkty, w których można zrealizować kupony rabatowe w sklepach stacjonarnych:

Witek Home Sp. z o.o.
ul. Handlowców 12
32-085 Modlniczka


Witek Home Sp. z o.o.

ul. Jana Pawła II 90A
34-400 Nowy Targ

.

Witek Home Sp. z o.o.

ul. Magazynowa 7
33-300 Nowy Sącz
  

    Witek Home Sp. z o.o.

  ul. Pabianicka 245
93-457 Łódź

Witek Home Sp. z o.o.

Al. Krakowska 61
02-183 Warszawa

Witek Home Sp. z o.o.

ul. Jesionowa 1
87-800 Włocławek

Witek Home Sp. z o.o.

ul. Poznańska 140
62-052 Komorniki k. Poznania

Witek Home Sp. z o.o.

ul. Hangarowa 13
70-767 Szczecin

Witek Home Sp. z o.o.

Al. Zwycięstwa 256
81-525 Gdynia

II. Warunki udziału w akcji promocyjnej „Kupon Rabatowy”.

  1. Uczestnikiem akcji promocyjnej, zwanym dalej Uczestnikiem, może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej spełniająca warunki uczestnictwa określone w niniejszym Regulaminie.

  2. Warunkiem udziału przez Uczestnika w akcji promocyjnej jest złożenie zamówienia lub zakup określonych przez Organizatora w niniejszym Regulaminie towarów w okresie jej obowiązywania.

  3. Akcja promocyjna nie obejmuje Towarów zamówionych lub zakupionych poza okresem jej trwania.

  4. Momentem zakupu dla towarów zamawianych jest data złożenia zamówienia. Zamówienia złożone przed rozpoczęciem akcji promocyjnej, a realizowane – przez dopłatę do pełnej wartości towaru (zamówienia), nie są objęte akcją promocyjną.

III. Realizacja Kuponu rabatowego.

 1. Kupony rabatowe będą realizowane w okresie trwania akcji promocyjnej bez względu na wartość i ilość nabywanego przez Uczestnika w ramach akcji promocyjnej towaru, jednakże z uwzględnieniem rodzaju nabywanego towaru i przyporządkowanemu mu rabatowi wynikającemu z Kuponu rabatowego.

 2. Kupon rabatowy w żadnym przypadku nie może zostać wymieniony na środki pieniężne (w żadnej formie) w całości, ani w części.

 3. Kupon rabatowy przeznaczony do realizacji w sklepach stacjonarnych jest realizowany przez jego okazanie w kasie sklepu stacjonarnego.

 4. Kupon rabatowy przeznaczony do realizacji w sklepie internetowym jest realizowany w sposób określony w pkt I. 5.

 5. W przypadku dokonywania zakupu przy użyciu Kuponu rabatowego, kiedy Uczestnik wejdzie w jego posiadanie w sposób nieuprawniony, a Organizator nie będzie miał informacji o tej okoliczności, transakcja taka będzie ważna.

 6. Każdy kupon rabatowy służy do jednorazowego wykorzystania i nie podlega zwrotowi po jego wykorzystaniu - pozostaje on po okazaniu w sklepie stacjonarnym Organizatora.

 7. Wydawca przyjmuje do realizacji w Sklepie stacjonarnym wyłącznie ważne i nieuszkodzone Kupony rabatowe wydane przez Organizatora.

 8. W sytuacji, gdy Uczestnik zawrze z Organizatorem umowę sprzedaży towarów przedstawiając do realizacji Kupon rabatowy na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, cena należna Organizatorowi za towary w takiej sytuacji zostanie pomniejszona o wartość procentową określoną na Kuponie rabatowym w odniesieniu do wartości nabywanego towaru. Towary wydawane są w cenie pomniejszonej o kwotę rabatu wynikającego z realizacji Kuponu rabatowego.

 9. Organizator ma prawo odmówić realizacji Kuponu rabatowego w szczególności, ale nie wyłącznie w następujących przypadkach:

  1. upływu terminu akcji promocyjnej;

  2. uszkodzenia Kuponu rabatowego w stopniu uniemożliwiającym jego identyfikację.

 10. Towary zakupione z wykorzystaniem Kuponu rabatowego nie podlegają zwrotom, z wyłączeniem przypadków uprawniających do dokonania zwrotu Uczestnika na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

 11. Rabat jest udzielany wyłącznie od cen detalicznych. 

IV. Postanowienia szczegółowe.

 1. Uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Organizatora z tytułu utraty z jakiegokolwiek powodu lub zniszczenia Kuponu Rabatowego. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za Kupony Rabatowe, które zostały utracone lub uszkodzone w czasie ich posiadania przez Uczestnika. W takim wypadku nie wydaje się duplikatu Kuponu rabatowego, nie przysługuje również roszczenie o wypłatę środków będących równowartością ewentualnych rabatów przypisanych do Kuponów rabatowych.

 2. Niewykorzystanie Kuponu rabatowego w okresie jego ważności, jest równoznaczne z utratą ważności Kuponu rabatowego i nie stanowi podstawy do wystąpienia jego posiadacza wobec Organizatora z jakimikolwiek roszczeniami w tym zakresie.

IV. Reklamacje.

 1. Reklamacje dotyczące Kuponów rabatowych powinny być zgłaszane w Sklepach stacjonarnych, w których Użytkownik dokonywał bądź chciał dokonać zakupu, pod adresem e-mail: kontakt@witekhome.pl lub pod numerem telefonu: 12 626 62 62.

 2. Reklamacja powinna zawierać: Imię i nazwisko Uczestnika, jego adres zamieszkania i adres do doręczeń (jeżeli jest inny od adresu zamieszkania) dokładny opis stanu faktycznego będącego przyczyną złożenia reklamacji, a także zgoda na przetwarzanie podanych danych osobowych w oparciu o art. 6 ust. 1 pkt a) RODO na cele postępowania reklamacyjnego prowadzonego przez Witek Home Sp. z o. o.

 3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni od daty wpływu reklamacji. Uczestnik zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji przez Organizatora listem poleconym na adres wskazany przez Uczestnika, telefonicznie lub za pośrednictwem wiadomości e-mail - w zależności od formy w jakiej Użytkownik złożył reklamację.

 4. Niniejsze postanowienia nie wyłączają uprawnień przyznanych Uczestnikom na mocy odrębnych przepisów, w tym zgłaszania roszczeń reklamacyjnych zakupionego towaru w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego.

 5. W przypadku realizacji uprawnień przez Uczestnika z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej, a nabytej przy wykorzystaniu rabatów z Kuponu rabatowego Organizator nie ma obowiązku ponownego wydania Kuponu rabatowego o uprzednio wykorzystanym rabacie. W takiej sytuacji w przypadku konieczności dokonania zwrotu wzajemnych świadczeń Organizator zwróci Uczestnikowi cenę produktu, jaką Uczestnik rzeczywiście zapłacił po uwzględnienie rabatu z Kuponu rabatowego.

V. RODO.

W przypadku realizacji przez Uczestnika uprawnień w przedmiocie składania Reklamacji dotyczących Kuponów rabatowych, o której mowa w pkt IV - Organizator akcji promocyjnej staje się administratorem danych osobowych Uczestnika. W związku z powyższym Organizator wypełniając obowiązek informacyjny administratora danych wynikający z art. 12 RODO informuje:

  1. Dane osobowe podawane przez Uczestników akcji promocyjnej przetwarzane są przez Administratora: WITEK HOME Sp. z o.o., adres miejsca wykonywania działalności: ul. Handlowców 12, 32-085 Modlniczka, adres do doręczeń: ul. Handlowców 12, 32-085 Modlniczka, NIP: 9452187504, REGON: 362842460, adres poczty elektronicznej (e-mail): kontakt@witekhome.pl, tel. 12 623 39 22.

  2. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

  3. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji rozpatrzenia reklamacji dotyczących Kuponów rabatowych związanych z akcją promocyjną opisaną w niniejszym Regulaminie.

  4. Składając reklamację Uczestnik jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie podanych w ramach reklamacji danych osobowych w oparciu o art. 6 ust. 1 pkt a) RODO na cele postępowania reklamacyjnego w ramach akcji promocyjnej „Kupon rabatowy” przez Witek Home Sp. z o. o.

  5. Podstawa prawna przetwarzania danych to art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. zgoda Uczestnika na przetwarzanie danych osobowych. Podstawą przetwarzania danych osobowych może również być art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, tj. egzekucji roszczeń prawnych, zapobieganiu oszustwom, zapobieganiu niewłaściwemu korzystaniu z usług, konwencjonalny, marketing bezpośredni lub inne formy marketingu lub reklamy.

  6. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane poprzez przesłanie emaila na adres kontakt@witekhome.pl lub osobiście w punkcie Obsługi Klienta.

  7. Uczestnik podając dane oświadcza, że podane przez niego dane osobowe są jego danymi.

  8. Odbiorcą danych osobowych są: usługodawcy przy pomocy, których Administrator rozpatruje reklamację, podmioty współpracujące z Administratorem, w tym w szczególności usługodawcy IT. Dane mogą być udostępnione w/w podmiotom z uwagi na fakt , iż takie przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy lub niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

  9. Dane osobowe uzyskane na podstawie zgody Uczestnika w celu rozpatrzenia reklamacji będą przetwarzane przez czas jej rozpatrywania oraz przez okres 5 lat od daty zakończenia postępowania reklamacyjnego, a dane osobowe przetwarzane na podstawie realizacji uzasadnionych interesów Administratora, przez czas istnienia tych celów, chyba, że osoba, której dane dotyczą złoży skuteczny sprzeciw wobec takiego przetwarzania.

  10. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących jego osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych, a także ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – PUODO. Uprawnienia powyższe przysługują także w przypadku prawidłowego przetwarzania danych przez administratora.

  11. Podanie danych osobowych jest wymogiem umownym, pozwalającym na rozpatrzenie reklamacji. Uczestnik jest zobowiązany do podania prawidłowego (aktualnego) i dokładnego adresu, pod który ma być dostarczona odpowiedź na reklamację.

V Postanowienia końcowe.

  1. Poprzez realizację rabatów z Kuponów rabatowych Uczestnik akceptuje w całości treść Regulaminu oraz zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.

  2. Uczestnik, który uzyskał Kupon rabatowy w sposób sprzeczny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami prawa nie jest uprawniony do jego realizacji.

  3. Kupon rabatowy nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, w szczególności zaś nie jest kartą płatniczą lub instrumentem pieniądza elektronicznego.

  4. Treść Regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej pod adresem: www.witek.pl

  5. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa oraz przepisy Regulaminu sklepu internetowegoMenu

Ustawienia

Kliknij, aby zobaczyć więcej produktów.
Nie znaleziono żadnych produktów.

Stwórz darmowe konto, aby zapisywać ulubione produkty.

Zaloguj się

Utwórz bezpłatne konto, aby korzystać z listy życzeń.

Zaloguj się